គោល​ការណ៍​រក្សា​សម្ងាត់

សូមអរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង (និយាយ​ដោយ​សង្ខេប​ហៅថាវេបសាយ “Website”) គោល​ការ​ណ៍ រក្សាការ​សម្ងាត់​នេះត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ថាក្រុម​ហ៊ុន​ Distance Links (ដែល​ហៅ​កាត់​ថា “ពួកយើង​”) ប្រមូលផ្ទុក​ និង​ដំណើរ​ការ​ព័ត៌មាន​ឬ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ​វេប​សាយ។ នៅ​ពេល​ដែល​ប្រើប្រាស់​វេប​សាយ​របស់​ពួក​យើង​ អ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថាអ្នក​យល់​ព្រម​នឹង​បទបញ្ជានិង​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​គោល​ការណ៍​រក្សា​សម្ងាត់​របស់​ពួក​យើង​។ សូម​អាន​គោល​ការណ៍​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យល់​បន្ថែម​ពីការ​ប្តេ​ជ្ញា​ចិត្ត​ដែល​ពួក​យើ​ង​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​គោល​បំណងគោរព​ និង​ ការ​ពារ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដែល​ចូល​រួម​។

១. ពួក​យើង​គោរព និង​ប្តេជ្ញា​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ដែល​អ្នក​បាន​ផ្តល់​អោយ​ពួក​យើង​តាម​រយៈ​វេប​សាយ​នេះ។ ពួក​យើងប្តេជ្ញា​និឹង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​អស់​ពី​កម្លាំង​ និង​ប្រើ​វិធាន​ការណ៍​សមស្រប​ ដើម្បី​អោយ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​អោយ​ពួក​យើង​ក្នុង​រយៈ​ ពេលប្រើ​ប្រាស់​វេប​សាយ​នេះបាន​រក្សា​សម្ងាត់ និង​ការ​ពារ​ពី​ការ​ចូល​ ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​។ ទោះ​យ៉ាង​ណាពួក​យើង​មិន​ធានា​រា​រាំ​រាល់​ ការ​ចូល​ដែល​គ្មាន​កា​រអនុញ្ញាត​។ ក្នុង​ករណី​ចូល​ដោយ​គ្មាន​ការ ​អនុញ្ញាតស្ថិត​ក្រៅ​រង្វង់​​ការគ្រប់​គ្រង​របស់​ពួក​យើង​ ពួក​យើង​និង​មិន​ ទទួល​ខុស​ត្រូវក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ណានៃ​​រាល់​ការ​ប្តឹង​ វិវាទ​ឬការ​ខូត​ខាត​ណា​ដែល​បណ្តាលមក​ពី​ការ​ចូល​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​នោះ។

២. ពួក​យើង​អាច​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​អ្នក​ និង​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​រួម​ជា​មួយ​ ការ​លម្អិត​​នៃ​ IP ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែលអ្នក​បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​អោយ​ពួក​យើង​ឬក៏​អ្នក​ផ្ញើ​ដល់​វេប​សាយ​ឬ​ព័ត៌មាន​ដែល​ពួក​យើង​មាន​ដោយ ​សារ​អ្នក​ឆ្លើយ​សារ​អីុ​ម៉ែលបាន​ផ្ញើ​ពី​ពួក​យើង​។ ពួក​យើង​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌​ មាន​នេះ​ដើម្បី​ធា​នា​ថា​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​វេប​សាយ​របស់​ពួក​យើង​តាមវិធី​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​បំផុត​ និង​ធានា​ថា​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ ដែល​ទាក់​ទង​ សេវា​កម្មជំនួយ​ប្រសិន​បាន​សូមនូម​ពរ​​ និង​ផ្តល់​ព័ត៌មានពី​រាល់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រជាមួយ​និង​សេវា​កម្ម​របស់​ពួក​យើង​។ ដោយ​សារ​គោល​បំណង​ធ្វើ​អោយ​ច្បាស់​លាស់​ ពួក​យើង​និង​មិន​ប្រមូល​រាល់ ព័ត៌មាន​ពី​កាត​ឥណទាន​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ លេខ​សម្គាល់​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ឬ​ក៏​រាល់​ព័ត៌​មាន​ផ្សេង​ដែល​អ្នក​​មិន​បាន​ផ្តល់អោយ​ពួក​យើង​។

៣. ពួក​យើង​អាច​ផ្តល់​រាល់ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែលប្រមូល​ពី​អ្នក​ទៅ​ អោយភាគី​ទី​បី​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ក្នុង​ដំណាក់​ការ​ពួកយើង​ប្រតិបតិ្ត​ការ​ រុក​រក​ បង្កើន​កម្រិត​ ជួសជុល បន្ថែម​នូវ​មុខ​ងារ​របស់​វេប​សាយ​ ដើម្បី​ ធានា​ថា​អ្នក​អាច​ប្រើ​វេប​សាយ​ និង​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ពួក​យើ​ង​យ៉ាង ​ល្អ​ប្រសើរ​បំផុត​។ ពួក​យើង​និង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែ​ងដើម្បី​ធានា​ថា​រាល់​ភាគ​ី​ ទីបី​ណាដែល​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដល់​ការ​ប្រមូល​ និង​ដំណើ​រ​ការ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ និង​យល់​អំ ពី​គោល​ការណ៍​រក្សា​ការសម្ងាត់​នេះ​។ ក្រៅ​ពីនេះ​ពួក​យើង​ត្រូវ​តែ​ផ្តល់​ រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់អ្នក​សម្រាប់​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋ​ាភិបាល​ដែល​មាន​សមត្ថកិច្ច​ ដោយ​សារ​គោល​ដៅ​សុវត្ថិ​ភាព​ សន្តិ​សុខ​ និង​គោល​ដៅ​ផ្សេង​ទៀត​ទៅ​តាម​វិ​សាល​ភាព​ដែល​តម្រូវ​ឬតាម​ច្បាប់​។

៤. ពួក​យើង​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ Cookies បច្ចេក​វិទ្យា​ការ​ផ្ទុក​ព័ត៌​មាន​ដូច​ កំណត់​ហេតុ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ចូល​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​ឳកាស​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​ងាយ​ស្រួល​ជាង។ Cookies នឹង​រក្សា​ទុក​ នូវ​ពេល​សកម្មភាព​នេះសម្រាប់​អ្នក​ចូល​លើក​ក្រោយ​។ ទោះ​​យ៉ាង ណាក៏ដោយ​វិធី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​កំណត់នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អិុន​ធឺ​ណេត​ អ្នក​អាច​បិទ​ Cookies ឬក៏​កំ​ណត់ Cookies​ ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​បង្ហាញ​ការ​ប្រកាស​ អាសន្ន​នៅលើ​ផ្ទាំង​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​មុន​ពេល Cookies ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អោយ។

៥. ពួក​យើង​អាច​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​ទៅ​តាម​ការ​ចែក​រំលេក​ព័ត៌មាន​សង្គម​ ជា​មួយ​និង​គេហទំព័រ​សង្គម​ដូច​ជា​ Facebook និង Twitter។ ប្រសិន​ បើ​​អ្នក​ចែក​រំលេក​ ព័ត៌​មាន​ដែល​អ្នក​បង្ហាញ​ប្រហែល​ជា​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ ដោយ​គេហទំព័រ​ ឬកម្ម​វិធី​របស​់ភាគី​ទី​បី​នេះ សូម​អាន​រាល់​គោល​ការណ៍សិទ្ធិ​ឯក​ជន​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ព័ត៌មាន​។

៦. គោល​ការណ៍​សិទ្ធិ​ឯក​ជន​នឹង​មិន​អនុវត្ត​សម្រាប់​រាល់​គេហទំព័រ​ ផ្សេង​ត្រូវ​បាន​ទំនាក់​ទំនង​ពី​វេប​សាយ​នេះ។ ដើម្បី​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ព័ត៌មា​ន​ពី​ដំណើរ​ការ​រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រ​បាន​បើក ​ចេញ​ពី​ទំនាក់​ទំ​នង​ជាមួយ​នឹង​វេប​សាយ​នេះ។ សូម​យោង​ទៅ​លើគោល​ការណ៍​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ទំព័រ​វេប​នោះ​។

៧. ពួក​យើង​មិន​ចង់​ផ្ញើរ​អោយ​អ្នកអីុ​ម៉ែល​ដែល​មិន​តម្រូវ​នោះ​ទេ​ ហេតុ​នេះ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើសមិន​ទទួល​ដោយ​ការ​ចុច​ “លុប​ចោល​ ការ​ចុះ​ឈ្មោះ” នូវ​រាល់​អីុ​ម៉ែល​ណា​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ពីពួក​យើង​។

៨. ពួក​យើង​មាន​សិទ្ធិ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បន្ថែម​គោល​ការណ៍​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នេះ​គ្រប់​ពេល​វេលា​ដែល​ត្រូវ​ការ​។ តារាង​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នេះ​នឹង​ត្រូវបាន​ប្រកាស​លើ​វេប​សាយ​របស់​ពួក​យើង និង​ត្រូវ​បាន​គត់​សម្ងាល់​ថ្ងៃ ដែល​អ្នក​​ទទួល​តារាង​ថ្មីបំផុត​។

|