ការស្នើ tip សេវាកម្ម​មិនមែនជាប្រាក់ – តើជា​អ្វី?

ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគ្មានប្រាក់ tip សម្រាប់​បុគ្គលិក​ទេ។ ការទទួល​ប្រាក់ tip ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះ​ទោះបី​ជា​ទទួល​បាន​ប្រាក់ tip បុគ្គលិក​នឹង​បដិសេធទទួល​យក។

រូបភាព らばQ

ទោះជាយ៉ាងណាថ្មីៗនេះប្រជាជនជប៉ុនផ្លាស់​ប្តូរ​គំនិត​ចំពោះ​ប្រាក់ tip។ ពួកគេ​ចាត់​ទុកប្រាក់ tip ដូចជា​ពាក្យអរគុណបុគ្គលិក​ដែល​បាន​ផ្តល់​សេវាល្អ ដូចនេះនៅ​តែ​មាន tip សម្រាប់​សេវាកម្ម ប៉ុន្តែមិន​មែនពេល​ណា​ក៏​ជា​ប្រាក់​នោះទេ។ ការ​ជូន​រង្វាន់នេះគេ​ហៅ​ថា Kimo Tip។

រូបភាព https://gogotsu.com/archives/50931

នេះ​ជា​ការ​ស្នើ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរសម្រាប់​ប្រាក់​ tip។ ភ្ញៀវ​នឹ​ងទទួល​បាន​ក្រដាសសម្រាប់​សរសេរការ​វាយ​តម្លៃ​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ ហើយ​ក៏​អាច​យក​ឳកាស​នេះអរគុណ​បុគ្គលិក​ ឬ​រំលឹក​ពួក​គេ​មិន​ចាំ​បាច់​អាប់​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សល់​ទេ។

ចំពោះអ្នក​ដែល​មាន​វប្បធម៌​ខុស​គ្នា ពួកគេ​យល់​ថា​របៀប​នេះ​ពិត​ជា​ពិបាកណាស់។ ចំណែក​ប្រជាជនជប៉ុន មនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់អវិជ្ជមានលើសំណើនេះ។

“ដូច្នេះហេតុអ្វីក៏មិននិយាយអោយលឿន?”

គំនិតនេះក៏​មាន​ចំនុច​ត្រឹមត្រូវដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាជនជាតិជប៉ុន ពិបាកក្នុងការនិយាយដោយផ្ទាល់។ ហេតុ​នេះ​ដើម្បី​សម្តែង​ការ​អរគុណសម្រាប់​បុគ្គលិក​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​ប្រាក់ ថែមទាំងជា​ការបញ្ចេញ​មតិល្អ ឬជាការអរគុណមួយ​មាត់ក៏​មាន​ន័យ​ដែរ។

តើអ្នក​គិត​បែប​ណា​ចំពោះ​ការស្នើនេះ?

Kengo Abe

មើលបន្ថែម: