ដាក់​របារ​ខាង​លើ​អេ​ក្រង់​កុំ​ព្យូទ័រ​

ជាមួយ​នឹង​ទូរទស្ស​ន៍​សម័យ​មុន​ពួក​យើង​តែង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​កន្លែង​ខាង​លើ​ទូរទស្ស​ន៍ដើម្បី​ដាក់​នូវ​របស់​ផ្សេង​គ្នាដូច​ជា ប្រតិ​ទិន​ ផ្កា ហើយ​ដាក់​ក្រដាស​ជូត​ថែម​ទៀត​ផង​។

ជាមួយ​នឹងការ​អភិ​វឌ្ឍ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំ​នើប​ ​ទូរទស្ស​ន៍​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ស្ដោង​ជាង​មុនច្រើន​ណាស់​។

វា​ក្លាយ​ទៅ​ជាការ​​កាត់​បន្ថយ​កន្លែង​យ៉ាង​ល្អ​ហើយ​លទ្ធផល​គឺ​ពួក​យើង​មិន​អាច​ដាក់​របស់​នៅ​លើ​​ទូរទស្ស​ន៍ដូច​ពី​មុន​ទៀត។

ដូចនេះ​ហាក់​​ជា​មាន​ការ​លំបាក​បន្តិច​?

នេះ​គឺ​ជា​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​បញ្ហា​នេះ​។

ដោយ​ដាក់​លើ​​ទូរទស្ស​ន៍ការិយាល័យ​គឺ​ដាក់​លើ​អេក្រង់​កុំ​ព្យូទ័រ​នៅ​ការិ​យា​ល័យ​ធ្វើ​ការ​នោះ​សាក​សម​បំ​ផុតហើយ​​។

នៅ​ខាង​លើ​ផ្ទាំង​អេក្រង់​កុំព្យូទ័រ​ឬ​ទូរទស្ស​ន៍នឹង​ងាយ​ស្រួល​បង្ហាញ​ដល់​​ភ្នែក​របស់​យើង​ ខ្ញុំ​គិត​ថា​ពួក​យើង​គួរ​ដាក់​ប្រតិ​ទិន​ទៅ​ខាង​លើ​នោះ​គឺ​ល្អ​បំផុត។ អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​ធ្វើ​ ម្តង​មើល។

មើលបន្ថែម: