គួរអោយសរសើរប្រជាជន Tokyo រើស​បាន​ប្រាក់​ប្រគល់​សង​វិញ​​មាន​ចំនួន​ខ្ពស់​​កំណត់​ត្រា

កាលពីឆ្នាំំមុន ប្រជាជន Tokyo បានប្រគល់ប្រាក់ដែលរើសបានជាង ៣០ លានដុល្លារទៅ​អោយប៉ូលិស ហើយក៏ជាចំនួន​ប្រាក់​កំណត់​ត្រា​ដែល​ខ្ពស់​បំផុត​ផង​​ដែរ។

ទីភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ជាតិ​ជប៉ុន​កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា បានប្រកាសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រជាជន Tokyo រើសបាន និងប្រគល់​សង​វិញក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ជាង ៣០ លាន​ដុល្លារ ច្រើនជាងប្រហែល ៤,៥ លានដុល្លារ ដែលលើសចំនួនកំណត់​ត្រា​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ គឺ ២៩,១ លានដុល្លារ។

ការិយាល័យប៉ូលិសក្រុង Tokyo ទទួលបន្ទុកវត្ថុដែលបាត់បានប្រគល់សងប្រាក់ប្រហែល ២៣ លានដុល្លារដល់អ្នកដែល​បាន​បាត់ ក្នុង​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ បានផ្តល់រង្វាន់ជាង ៣,៦ លានដុល្លារដល់អ្នកដែលប្រគល់សង។

រូបភាព៖ Florence Lo/Reuters

បើតាមច្បាប់ជប៉ុនបានចែងថា អ្នកដែលប្រគល់សងប្រាក់ដែលរើសបានជូនប៉ូលិសនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណ​ពី ៥ ទៅ ២០% នៃចំនួនប្រាក់សរុបប្រសិនបើម្ចាស់មកទទួលវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកដែលបាត់មិនមកទទួលក្រោយរយៈពេល ៣ ខែ ចំនួនប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកដែលរើសបាន។ ហើយ​បើ​អ្នក​រើស​បាន​មិន​មក​ទទួល​ក្រោយ​ពេល ២ ខែ ប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅក្នុងមូលនិធិសាធារណៈ។

គោលការណ៍ដោះស្រាយរបស់របរដែលបាត់បានធ្វើឱ្យប៉ូលិសនៅទីក្រុង Sapporo ប្រទេសជប៉ុនស្វែងរកម្ចាស់នៃចំនួន​​ទឹក​​ប្រាក់​ជាង ៧៥.៨០០ ដុល្លារ​ដែល​រើស​បាន​កាលពីខែមករា។ មនុស្សចំនួន ១៣ នាក់បាន​អះអាង​ថា ខ្លួនជា​អ្នកដែល​ធ្វើ​បាត់ ចំណែកប៉ូលិស​មិន​ទាន់អាច​បញ្ជាក់​ថា​នរណា​ជា​ម្ចាស់​ពិតប្រាកដ​នោះ​ទេ។

រហូតដល់ចុងខែមេសានៅតែមិនអាចកំណត់បាន ចំនួនប្រាក់នឹងក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាជ្ញាធរ Sapporo ដោយ​​សារ​​អ្នក​​ដែល​​រើស​​បាន​​ជា​​បុគ្គលិក​សេវាសាធារណៈ។

ប្រភព៖ Guardian

មើលបន្ថែម: