រីករាយជាមួយនឹង Buffet បង្អែម​ដែល​សហការ​រវាង Hilton Osaka និង Sanrio

ចូលរួមពិធីជប់លៀងបង្អែម។

★★★ មើលវីដេអូរបស់ JAPO នៅទីនេះ ★★★ 👇

https://www.youtube.com/channel/UCQ4nluRXcgKVfC73xsu1R0w

មើលបន្ថែម: