អ្នកដែលចូលចិត្តម្ហូបអន្ទង់ជប៉ុនប្រាកដជាមកភ្លក់នៅទីនេះ

កន្លែងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់មួយកន្លែងទៀតនៅជិត​ព្រលាន​យន្តហោះ Narita មក​ដល់​ហើយ!

★★★ តាមដាន JAPO នៅទីនេះ ★★★ 👇

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4nluRXcgKVfC73xsu1R0w

មើលបន្ថែម: