តម្លៃទិញជាមធ្យមផ្ទះទើបតែសាងសង់ថ្មីក្នុងតំបន់តូក្យូឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត

ផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារដែលទើបតែសាងសង់ថ្មីនៅតំបន់ជុំវិញតូក្យូ មានតម្លៃជាមធ្យម ៤៣,៣១០ យ៉េន ដែលជាការស្ទង់​មតិខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន។

យោងតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយ Recruit កំណត់គោលដៅអ្នកម៉ៅការផ្ទះដែលទើបសាងសង់ថ្មីនៅតំបន់​​ទីប្រជុំជនតូក្យូនៅឆ្នាំ ២០២១ ចន្លោះ​តម្លៃ​ប្រហែល ៣០ លាន​យ៉េន ប៉ុន្តែអត្រាផ្ទះជាង ៦០ លានយ៉េនគឺ ១១% កើនឡើងទ្វេដងធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

តម្លៃទិញជាមធ្យមគឺ ៤៣,៣១ លានយ៉េន ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

អត្រាបែងចែកតម្លៃទិញគឺ ១៦,៨% សម្រាប់តម្លៃ “៣០ លានយ៉េនរហូតដល់តិចជាង ៣៥ លានយ៉េន” និង ១៧% សម្រាប់តម្លៃ “៣៥ លានយ៉េនរហូតដល់តិចជាង ៤០ លានយ៉េន” ច្រើនជាងក្នុងចន្លោះ ៣០ លានយ៉េន ១១% សម្រាប់ “៦០ លានយ៉េនឡើងទៅ” ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ កើនជិតទ្វេដង។

ប្រាក់កម្ចីច្រើនបំផុតគឺ “៤០ លានយ៉េនរហូតដល់តិចជាង ៥០ លានយ៉េន” ក្នុងកម្រិត ២៦,៤% បន្ទាប់មកគឺ “៥០ លានយ៉េនឡើងទៅ” ក្នុងកម្រិត ១៩,៧%។ កម្រិតជាមធ្យមគឺ ៤០,៧៥ លានយ៉េន ដែលជាលើកឡើងដំបូងជាង ៤០ លាន​យ៉េន ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

ចំពោះតម្រូវការចម្ងាយពីស្ថានីយ៍ដែលនៅជិតស្ថានីយ៍បំផុត “ដើរពី ១១ ទៅ ១៥ នាទី” ពេញនិយមបំផុតជា​មួយនឹង ២៦,០% ដូច​នឹង​ឆ្នាំ ២០២០។

នៅឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួនសរុប “ក្នុងរយៈពេល ៥ នាទី” និង “៥ ទៅ ១០ នាទី” គឺជិត ៤០% ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១ ចំនួននេះធ្លាក់ចុះក្រោម ៣០% ។ ឃើញថាអ្នករាល់ស្ទើរតែទទួលយកផ្ទះនៅឆ្ងាយពីស្ថានីយ៍។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: