ចំណាយលើការថែទាំមនុស្សចាស់កើន​​ខ្ពស់​លើស​ពី ១ ម៉ឺនកោដិយ៉េន​ក្នុង​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ដោយសារចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់កើនឡើង ចំណាយលើការថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ឈានដល់កំណត់ត្រា ១០.៧៧៨,៣ ពាន់លានយ៉េន។ ចំនួននេះលើស ១ ម៉ឺនកោដិយ៉េនក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាចាប់ពីឆ្នាំសារ​ពើ​ពន្ធ ២០១៨ ។

យោងទៅតាម “ស្ថិតិជាក់ស្តែងលើការចំណាយចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំ” ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាពក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ការចំណាយរួមមានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំ និងចំណែកប្រាក់បង់ដោយ​ខ្លួន​ឯង​របស់បុគ្គល កើន ២៦២,១ ពាន់លានយ៉េនប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនចំពោះសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែង ហើយ​កើន​ពី ៦,៧ ពាន់លានយ៉េនដល់ ២៧០,៥ ពាន់លានយ៉េនសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយក្នុងកកម្រិតស្រាល។ សរុបសេវាកម្មទាំងពីរកើនពី ២៦៨.៨ ពាន់លានយ៉េនដល់ ១០.៧៧៨៣,៣ ពាន់លានយ៉េន។

ការចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សចាស់ម្នាក់ៗ (ត្រូវបានពិនិត្យកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១) គឺ ២០១.៧ យ៉េនសម្រាប់សេវាថែទាំ (កើន ៣,៣០០ យ៉េនប្រៀបនឹងខែដដែលឆ្នាំមុន) និង ២៨.៤០០ យ៉េនសម្រាប់សេវាថែទាំរយៈពេលវែង (កើន ៣០០ យ៉េន) ។

ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២១ មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងថែទាំរយៈពេលវែងចាប់ផ្តើម ប៉ុន្តែ​ការចំណាយសរុបកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ក្រឡេកទៅលើថ្លៃចំណាយសេវាថែទាំប្រចាំខែជាមធ្យមតាមខេត្ត យើងឃើញថា៖

  • ខេត្ត Tottori ការចំណាយខ្ពស់បំផុតគឺ ២១៨.៥០០ យ៉េន
  • បន្ទាប់មកគឺ Okinawa ក្នុងតម្លៃ ២១៥.៦០០ យ៉េន
  • ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣ គឺ Saga ជាមួយនឹង ២១៥,៣០០ យ៉េន

តម្លៃទាបបំផុតគឺ Hokkaido ក្នុងកម្រិត ១៩១,២០០ យ៉េន លើសនឹងគឺ Saitama (១៩២.៣០០ យ៉េន) និង Fukushima (១៩២.៨០០ យ៉េន) ។

ចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រូវការការថែទាំ និងជំនួយផ្នែកថែទាំក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ មានចំនួន ៧,០៥ លាននាក់ កើនចំនួន ១៥០,០០០ នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

សូមក្រឡេកមើលភាគរយអ្នកដែលទទួលបានការគាំទ្រតាមក្រុមអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ (ពិនិត្យកាល​ពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) តាមភេទ៖

  • អាយុពី ៦៥ ទៅ ៦៩ ឆ្នាំ៖ បុរស ២,៣% និងស្ត្រី ១,៧%
  • អាយុពី ៨០ ទៅ ៨៤ ឆ្នាំ៖ បុរស ១៥,២% និងស្ត្រី ២១,៧%
  • អាយុពី ៩០ ទៅ ៩៤ ឆ្នាំ៖ បុរស ៤៦,៤% និងស្ត្រី ៦៤,៣%

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: