“ប្រញាប់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់បើមិនចង់ត្រូវគេ hack​” សង្ខេប​ពាក្យ​សម្ងាត់ទាំង ៣០ ដែល​ប្រជាជន​ជប៉ុន និង​ពិភពលោក​និយម​ប្រើ

NordPass ដែលជាសេវាកម្មគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ បានវិភាគទិន្នន័យ 4TB ដែលប្រមូលបានពីប្រទេសចំនួន ៥០ ជុំវិញពិភពលោក ហើយប្រកាសពាក្យសម្ងាត់ដែលប្រើច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកតាមចំណាត់ថ្នាក់។ ជាង ៣០ ពាក្យសម្ងាត់ដែលប្រទេសទាំង ៥០ និយមប្រើ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៖ 123456

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៖ 123456789

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣៖ 12345

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤៖ qwerty

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥៖ password

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៦៖ 12345678

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៧៖ 111111

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៨៖ 123123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៩៖ 1234567890

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០៖ 1234567

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១១៖ qwerty123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១២៖ 000000

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៣៖ 1q2w3e

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៤៖ aa12345678

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៥៖ abc123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៦៖ password1

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៧៖ 1234

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៨៖ qwertyuiop

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៩៖ 123321

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២០៖ password123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២១៖ 1q2w3e4r5t

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២២៖ iloveyou

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៣៖ 654321

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៤៖ 666666

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៥៖ 987654321

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៦៖ 123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៧៖ 123456a

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៨៖ qwe123

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៩៖ 1q2w3e4r

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣០៖ 7777777

រូបភាព https://getnavi.jp/world/682933/?fbclid=IwAR0NiCUcGY6Z8ecgMsilo8NRznhT2F3blvfXKTDoYOT0S1bsOcHUcduFc88

លទ្ធផលបង្ហាញថា ៣០ ពាក្យសម្ងាត់ដែលប្រជាជនជប៉ុននិយមប្រើគឺ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៖ password

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៖ 123456

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣៖ 123456789

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤៖ 12345678

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥៖ 1qaz2wsx

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៦៖ member

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៧៖ asdfghjk

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៨៖ 12345

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៩៖ password1 

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០៖ 1234567890

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១១៖ asdfghjkl

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១២៖ asdf1234

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៣៖ qwertyuiop

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៤៖ qwerty

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៥៖ sakura

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៦៖ 1q2w3e4r

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៧៖ qwer1234

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៨៖ abcd1234

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៩៖ zaq12wsx

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២០៖ qwertyui

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២១៖ takahiro

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២២៖ 1234567

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៣៖ 987654321

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៤៖ zxcvbnm

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៥៖ fujitvpass

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៦៖ baseball

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៧៖ 1234qwer

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៨៖ doraemon

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៩៖ 12341234

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣០៖ qazwsxedc

នៅប្រទេសជប៉ុន ពាក្យសម្ងាត់ដែលប្រើច្រើនជាងគេគឺ “password” ។ ក្នុងនោះ “sakura” គឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈបែបជប៉ុន រួមជាមួយនឹងពាក្យសម្ងាត់ដូចជា “takahiro”, “doraemon”, “hogehoge”, “inuyasha” ក៏ជាប្រភេទទូទៅរបស់ជនជាតិជប៉ុន។

ទោះជាយ៉ាងណាពាក្យសម្ងាត់ “123456” ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅជប៉ុន បែរជាជាប់ចំណាត់លេខ ១ ក្នុងចំណោមពាក្យសម្ងាត់ទូទៅដែល ៥០ ប្រទេសបានប្រើ។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ខាង​លើ សូម​កុំ​ប្រើ​អោយ​សោះ។ ដោយសារតែពួក Hacker អាចចូលគណនីរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ក្នុងតារាងពាក្យសម្ងាត់ទាំងនេះ រយៈពេលដែលពាក្យសម្ងាត់នីមួយៗត្រូវ hack ក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរ ដែល​ភាគ​ច្រើន​ធ្លាក់​ក្នុង Top ២០០ នៅលើពិភពលោក រយៈពេល hack ត្រឹមតែ ១ ទៅ ២ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យពាក្យ​សម្ងាត់របស់អ្នកពិបាក hack សូមបញ្ចូលលេខ អក្សរ និងនិមិត្តសញ្ញា។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត អ្នកមិនគួរប្រើពាក្យ​ងាយ​ៗ​ដូច​ជា​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ឯង និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ឡើយ។

ប្រសិនបើពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកកំពុងប្រើមានក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់លើកនេះ អ្នកប្រហែលជាចង់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់​​របស់​​ខ្លួន​​ភ្លាមៗ។

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: