សិល្បៈសរសេរអក្សរផ្ចង់នៅលើខ្នងមនុស្ស

បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយសិល្បៈសរសេរអក្សរផ្ចង់នៅលើខ្នងមនុស្ស។

—————

Calligrapher: Matsuo Yuriko

Samurai: Munakata Tatsuki

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: