កម្មវិធីស្វែងរកអ្នកសំណាងទទួលបានសាច់ប្រាក់ ១០០០ ដុល្លារ

*** តោះចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Give away ដ៏ធំបំផុតរបស់ JAPO ក្នុង​ខែតុលានេះ។

អ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានសាច់ប្រាក់ ១០០០ ដុល្លារភ្លាមៗ – គ្រាន់​តែបំពេញ Form ហើយធ្វើការទស្សទាយ។

បុគ្គលដែលអាចចូលរួម៖ អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាន Follow Fanpage Facebook JAPO (ចុច Follow នៅទីនេះ) និង Subscribe គេហទំព័រ Youtube (ចុច Subscribe នៅទីនេះ) ។

ទម្រង់​នៃការចូលរួម៖ ទស្សទាយត្រឹមត្រូវ (ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ) ដែលគេហទំព័រ Youtube របស់ JAPO កើន ៥០០០ Subscribers ។

តើចូលរួមដោយវិធីណា?

FORM ចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី GIVE AWAY របស់ JAPO ។

Form របស់អ្នកត្រូវចាត់ទុកថាមានសុពលភាពនៅពេល៖

  • អ្នកជាបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិចូលរួម
  • កាលបរិច្ឆេទទស្សទាយមិនត្រូវជាន់នឹងកាលបរិច្ឆេទនៃការបំពេញ Form ឡើយ
  • គណនីមួយៗអាចបំពេញ Form តែមួយប៉ុណ្ណោះ
  • ហាមឃាត់ដាច់ខាតចំពោះការក្លែងបន្លំធ្វើអោយកើនចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះ​ខុសពីធម្មតា

ប្រសិនបើមានមនុស្សច្រើននាក់ធ្វើការទស្សន៍ទាយត្រូវដូចគ្នា យើង​នឹងបែងចែកចំនួនទឹកប្រាក់ ១០០០ ដុល្លារសម្រាប់ដែលឈ្នះស្មើៗគ្នា។

*** សម្គាល់៖ ព័ត៌មានក្នុង Form ដែលអ្នកចុះឈ្មោះត្រូវតែស្របនឹងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅពេលផ្តល់​រង្វាន់។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចូលរួម៖ Form នេះនឹងត្រូវបិទនៅពេលដែល JAPO កើន ៥០០០ subscriber ។

តោះតោះប្រញាប់ឡើង !!!

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: