ការបង្ហាញអំពីគំនូរឋាននរកក្រោមទស្សនវិស័យសម័យ Meiji

សាសនាភាគច្រើនមានជំនឿទៅលើពិភពក្រោយពេលចែកឋាន កន្លែងដែលមនុស្សពេលស្លាប់ត្រូវទៅ។

ជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុនដ៏ដូចគ្នាដែរ ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈរមូរផ្ទាំងគំនូរដែលគេរកឃើញក្នុងប្រវត្តិ​សាស្ត្រ។ ប្រធានបទក្នុងរូបភាពបង្ហាញអំពីឋាននរក ជាកន្លែងដែលគេជឿថាមនុស្សបន្ទាប់ពីស្លាប់ត្រូវទៅ។

Jigoku Emaki (ជារមូរគំនូរពណ៌នាអំពីឋាននរក) ដែលត្រូវបានគូរដោយវិចិត្រករជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនសតវត្សរ៍​មក​ហើយ ភាគច្រើនពណ៌នាអំពីឋាននរកជាកន្លែងដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ជាកន្លែងដែលមនុស្សកាលនៅរស់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្ត​អំពើបាបមិនអាចលើកលែងបាន។ ក្នុងចំណោមរូបភាពទាំងនោះត្រូវបានគូរនៅដើមសម័យ Meiji បង្ហាញ​​ពី​ទស្សនៈ​មួយ​ផ្សេងទៀត។

ទោះបីរូបគំនូរពណ៌នាថាឋាននរកជាកន្លែងនៅក្រោមដី ជាទីលំនៅរបស់អារក្ស និងមនុស្សដែលបានចែកឋាន ប៉ុន្តែ​ការពណ៌នាទឹកមុខ​តួអង្គ​ក្នុងរូបគំនូរបែរជាកំប្លែងទៅវិញ។

បច្ចុប្បន្នសៀវភៅរូបភាពមាននៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Kotenseki Sogo ដែលគ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Waseda ។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: