តោះរៀនភាសាជប៉ុនបែបសាមូរ៉ៃ​សម័យ​បុរាណ

នៅសម័យសាមូរ៉ៃជាសម័យ​កាល​នៃអ្នកចម្បាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន។ ថ្វីត្បិតតែយុគសម័យនោះបានកន្លង​ផុតជាយូរមកហើយ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ជនបរទេសសាមូរ៉ៃមានភាពទាក់ទាញ និងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេស​សម្រាប់​បុរស។ ដាវ គ្រឿងសឹក Shogun និងស្មារតីអ្នក​ចេះក្បាច់គុន -ល-។ ទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងសាមូរ៉ៃពិតជាគួរអោយទាក់ទាញណាស់។ ក្រៅពីនេះ​នៅ​មាន​ផ្នែក​មួយ​ទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់ដឹងគឺភាសា។

រូបភាព https://www.photo-ac.com/main/detail/

តោះរៀនភាសាជប៉ុនពីសម័យសាមូរ៉ៃបុរាណរួចប្រៀបធៀបនឹងភាសាជប៉ុនសម័យនេះដែលអ្នកកំពុងសិក្សា!

១. です→ でござる

desu →degozaru

អ្នកដែលរៀនភាសាជប៉ុនប្រហែលជាដឹងថា “desu” ច្រើនប្រើនៅចុងបញ្ចប់នៃប្រយោគ។  នៅពេលអ្នកនិយាយធម្មតាសាកល្បងប្តូរ “desu”, “da” ឬ “degozaimasu” ទៅជា “degozaru” ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនតាម​ស្ទីលសាមូរ៉ៃ។ អ្នក​អាច​សាកល្បង។

២. 私・僕→拙者 (កូន​ប្រុស) / わらわ (កូន​ស្រី)

watashi/ boku → sessha/Warawa

មានន័យថា “ខ្ញុំ ខ្ញុំ​បាទ” Ore នៅតែរក្សា “ore” ដដែលចំណែក watashi និង boku ទៅជា “sessha”។ បកប្រែមានន័យថាបន្ទាបខ្លួនពេល​និយាយ​ស្តី។

៣. あなた→そち

anata →sochi

ប្រើសម្រាប់មនុស្សទីពីរស្រដៀង​នឹង​ពាក្យអ្នក​

៤. おはよう→おはようでござる

ohayou →ohayoudegozaru

មានន័យថាអរុណសួស្តីពាក្យ ohayou រក្សាដដែលអ្នក​គ្រាន់​តែ​ប្តូរ “gozaimasu” ទៅជា “degozaru”។

៥. こんにちは・こんばんわ→ご機嫌如何でござるか?

Konnichiwa / konbanwa → gokigen ikagadegozaruka?

មាន​ន័យ​ថាសួស្តី / សាយ័ណ្ហសួស្ដី

៦. 元気ですか→達者でござるか?

genkidesuka → tassha degozaruka?

មាន​ន័យ​ថាខ្ញុំ​បាទ / លោក​សុខ​សប្បាយ​ទេ? Tassha មានន័យថា “សុខភាពល្អ” ចំណែកពាក្យ degozaruka ដូចជា desu។

៧. ありがとうございます→かたじけない

arigatou gozaimasu → katajikenai

៨. ます→まんねん

masu → mamnen

កិរិយាស័ព្ទ + masu →កិរិយាស័ព្ទ + mannen

ឧទាហរណ៍ Tabemasu→Tabemannen

រូបភាព https://www.photo-ac.com/main/detail/

ក្រៅពី​នេះ​នៅ​មាន​ពាក្យ​និយម​ប្រើ​មួ​យចំនួនទៀតដូចខាងក្រោម៖

៩. មិនយល់

わからない→解せぬ(げせぬ)

Wakaranai →Gesenu

“Nu” គឺជារបៀបនិយាយបដិសេធរបស់ជនជាតិ​ជប៉ុនពី​បុរាណ​និយម​ប្រើ។

១០. យល់

わかりました→わかりもうした

Wakarimashita→ Wakarimoushita

១១. មាន (មនុស្ស និង​សត្វ)

ある、いる、ですという意味→候(そうろう)

 Aru/ Iru →Sourou

១២. ខ្ញុំឃ្លាន

わたし、おなかがすきました→拙者、空腹にて候

Watashi, onakasukimashita → Sessha, kufuro nite sourou

១៣. ខ្មាស់អៀន

恥ずかしい→面目ない(めんぼくない)

Hazukashi→Menbokunai

១៤. ឆោតល្ងង់ (ឆ្កួត)

ばか→うつけ

Baka →Utsuke

១៥. អ្នក​ (មនុស្សថ្នាក់​លើ​និយាយទៅកាន់​មនុស្ស​ថ្នាក់​ក្រោម)

あなた→お主(おぬし)

Anata →Onushi

របៀបប្តូរពីភាសាជប៉ុនធម្មតាទៅជាភាសាជប៉ុនសាមូរ៉ៃសក្ដិភូមិនៅ​មាន​ពាក្យ​ផ្សេង​ទៀត។ ក្នុង​អត្ថបទប្រសិន​បើនៅខ្វះសូម​បញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកនៅខាងក្រោមបន្ថែម​ផង។

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: