ការ​រៀន​ភាសា​ជប៉ុន​ដោយ​រូប​ភាព

វិ​ធី​សាស្រ្ត​រៀន​ភាសា​ជប៉ុន​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​គឺ​​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ស្តាប់​ផង​ និង​មើល​វីដេអូរច្រើន​ដង​។ ១ ទៅ ២​ដង​ដំ​បូង​ដែល​យើង​ស្តាប់​អាច​នឹង​មិន​យល់​ប៉ុន្តែ​បើ​ស្តាប់​ច្រើន​ដងអ្នក​នឹង​យល់​អំ​ពី​អត្ត​ន័យ​នៃ​វី​ដេអូរ​។ ការ​ហាត់​ស្តាប់​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​អោ​យ​អ្នក​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ និង​មាន​ការ​កើន​ឡើងនៃ​ការ​ស្តាប់​​ច្បាស់​​ជា​មិន​ខាន។

ជូន​ពរ​អ្នក​រៀន​ភាសា​ជប៉ុន​ជាមួយ​និង​វី​ដេ​អូរ​នេះ​បាន​ជោគ​ជ័យ។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: