ការ​ឡើងទម្ងន់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​

(SHOUGATSUBUTORI)

ពាក្យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើមនុស្សទោះបីជាថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចេញទៅក្រៅផ្ទះទេហើយ​ចេះ​តែ​នៅ​ផ្ទះ​ដើម្បី​ញ៉ាំ​អា​ហារ​ឆ្ងាញ់​ និង​ប្រែ​ទៅ​ជា​ធាត់​។

ទោះបីជាបាន​ឈប់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​ចេះ​តែ​នៅ​ផ្ទះ​ញ៉ាំ​អា​ហារ​ឆ្ងាញ់​មិន​អាច​ជៀស​ផុត​ពីការ​ឡើង​ទម្ងន់​ដូចព្យុះ​ក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺជារឿងធម្មតានោះ​ទេ។

ក្រោយ​ពី​ពេល​សម្រាក​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​និង​បន្ត​ការ​សប្បាយ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ពិធីជប់​លាង​ចូលឆ្នាំថ្មីដូច្នេះ​អ្នក​នឹងមិន​អាច​ស្គម​មួយ​គី​ឡូ​ណា​ទេ។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: