ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ

(HATSUHINODE)

ពាក្យ​នេះប្រើ​សម្រាប់​និយាយ​អំពី​ព្រះ​អាទិត្យ​រះនៅ​ពេល​ព្រឹក ឬក៏​អាច​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា​ព្រឹកព្រលឹម។

ចំនុច​ពិសេស​គឺ​វា​មិន​ដូច​ទៅ​និងព្រឹកព្រលឹម​ធម្មតា​ឡើយប៉ុន្តែ​វា​ជាពេលដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​រះ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំថ្មី ហើយ​គេ​ហៅ​វា​ថា​ជា​ពេល​ ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: