វិធី​ណែ​នាំ​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​ភា​សា​ជប៉ុន​

ស្រមៃថាបើ​អ្នកជាមនុស្សលើកដំបូង​ទៅសិក្សានៅបរទេស អ្នក​ចុះកម្មសិក្សា​ ឬ​ទើប​តែ​ជួប​ជាមួយនឹង​ជនជាតិ​ជប៉ុន​។ ចំនុច​ដំបូង​ដែល ​អ្នក​តែង​តែ​គិត​ដល់​នោះ​គឺ​គួរធ្វើ​យ៉ាង​ណាអោយ​មាន​ភាព​​ចាប់ អារម្មណ៍ជា​មួយ​អ្នក​ដែល​អ្នក​ទើប​នឹង​ជួប។

ភាព​ចាប់​អារម្ម​ណ៍​ដំបូង​បង្អស់​តែង​តែ​មក​ពី​កត្តា​​សំខាន់ពីរ​គឺ៖ រូបរាងនិងការណែនាំខ្លួនឯង។

ហេតុ​នេះពួក​យើងនិង​មើល​​របៀប​ណែ​នាំ​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ឯង​ដោយ ​ភា​សា​ជប៉ុនដែល​ជួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ «ទទួលបា​ន​ពិន្ទុ» ល្អ។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: