តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនិយាយ​អរគុណនៅក្នុងភាសាជប៉ុន

ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​អោយ​តម្លៃ​ទៅ​លើ​សុជី​វ​ធម៌​ខ្លាំង​ណាស់ក៏​ដូច​ជា​ ការសម្តែង​អារម្មណ៍​ដឹង​គុណ​ត្រូវ​ពេល​វេលា​ ហេតុ​នេះ​ហើយពួក​គេ​ មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​អរគុណ​ទៅ​តាមរឿង ឬ​​កាលៈទេសៈ ខុសគ្នា។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីភាពខុសគ្នា និងការ​ប្រើ​ពាក្យ​អរគុណ​នៅ ក្នុងភាសា​ជប៉ុន​ សូម​មើល​វីដេអូរ​នេះ​ណា។

មើលបន្ថែម: