ម្ហូប​ជប៉ុន

    ម្ហូប​អាហារតាម​រដូវ

      ស្រា Sake