នេះជារបៀបដែលបណ្តាញសង្គមបានផ្លាស់ប្តូរពួកយើង – Japan Version

 

    អ្នកមានដែរឆ្ងល់ពីខ្លួនអ្នកឬអត់ពីការខ្លាំងម៉ាត់របស់អ្នក(ច្រឡំុំុំ,គឺ ខ្លាំងដៃ) របស់ខ្លួនលើបណ្តាញសង្គម ក្នុងនេះបើជាអ្នកនូវក្រៅវិញ អ្នកនឹងមិនធ្វើរឿនបៀបនេះជាដាច់ខាត។

    នៅជប៉ុន គេបានបង្កើតរូបភាពជាច្រើនដើម្បីចំអកហេតុការណ៍ខាងលើនិងប្រកាសចូលក្នុងបណ្តាញសង្គមពី​ Never,2ch​ រហូតដល់ Twitter។

     នូវក្នុងសតវត្តទី២១នេះ គ្រប់គ្នាតែងមាន២សណ្ថានផ្សេងគ្នាក្នុងមនុស្សតែមួយ មួយគឺអ្នកលើបណ្តាញសង្គម ហើយមួយទៀតគឺជា មនុស្សពិតរបស់អ្នកក្នុងសង្គមជាក់ស្តែង។ សូមមើលទាំងអស់គ្នាថារូបភាពខាងក្រោមនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលកើតមានឬអត់ណា។

       អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម “ស្អី? រំលឹកម្តងទៀតបានអត់”

       អ្នកនៅខាងក្រៅ “Nyan”

      អ្នកណាទៅដែលទៅយកពន្ធលើក្តីសុបិន្តនោះ

 

        អូរ Anpanman វីរះបុរសរបស់ខ្ញុំ

         លុយគឺជាក្រដាស…ត្រូវ និយាយពីភាពដើមគឺដូចគ្នា

 

         តារាកំប្លែងពិភពលោក និងតារាកំប្លែងក្នុងស្រុក

            អ្នកណាក៏មានវ័យកុមារដែលគួរអោយចងចាំ

 

            នូវលើបណ្តាញសង្គម អ្នកណាក៏មានមិត្តភិត្តច្រើន តែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ថែងយើងឯកកោ។

            គ្មាននាក់ណាហាមអ្នកមិនអោយរស់នៅក្នុងក្តីស្រមៃនោះទេ តែត្រូវអោយមានលំនឹងរវាងការពិតជាក់ស្ថែងនិងជីវិតនិម្មិតនូវលើ

បណ្តាញសង្គម ក្រែងថ្ងៃណាមួយអ្នកត្រូវទាញចេញពីក្តីសុបិន្ត ត្រលប់មកជីវិតជាក់ស្ថែងវិញ។

                                                             Sancchan (សំយោគ)

មើលបន្ថែម: