កាត់​បន្ថយ​របាំង​ភាសា​សម្រាប់​កុមារ​បរទេសដែល​ទៅ​រស់​នៅប្រទេសជប៉ុន

ចំនួនពលករបរទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេស​ជប៉ុនកំពុងកើនឡើង។ មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​នាំ​​គ្រួ​សារ​ទៅ​ជប៉ុន​រស់​នៅ​ សម្រប​ខ្លួនជាមួយ​នឹង​វប្បធម៌​ថ្មី ចំពោះ​មនុស្ស​ធំជាការ​លំបាក​ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ក្មេង​កាន់​តែ​ពិ​បាក​ជាងនេះ។ បច្ចុប្បន្ន​របាំង​ដែល​ធំ​បំ​ផុត​គឺភាសា។

រូបភាព 東京ボランティア・市民活動センター

កុមារជាច្រើនមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតអោយចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងតំបន់ដោយ​សារ​មិន​ចេះ​ភាសាជប៉ុន។

អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិ​បាល​មួយ​ចំនួន​បាន​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ការ​បើក​សាលា​ភាសាជប៉ុនដើម្បី​បង្រៀន​កុមារ​បរទេស​ចេះ​ភាសាជប៉ុន។

កន្លែង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដូច្នេះ​ស្ថិត​នៅទី​ក្រុង​ Yokohama កំ​ពុង​មាន​ក្មេង​ ១៥ នាក់​មក​ពីប្រទេសជាច្រើនចូលរួម​ថ្នាក់រៀន។

យោងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំបច្ចុប្បន្ន​មាន​កុមារ ៤៤,០០០ នាក់​កម្រិត​បឋម និង​វិទ្យា​ល័យត្រូវការ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសាជប៉ុន។ ក្នុង​នោះប្រហែល ១០,០០០ មិន​ទាន់​ទទួលបាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​។

តារាងស្ថិតិនៃចំនួនកុមារជប៉ុន និងកុមារបរទេស​គួរតែទទួល​បា​នការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសាជប៉ុន

រូបភាព Yahoo!ニュース – Yahoo! JAPAN

កង្វះពលកម្មធ្វើអោយ​ប្រទេស​ជប៉ុនត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​កម្លាំងពលកម្មអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយពួកគេអោយ​មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើការ និងបង្កើតគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីកែលំអជីវិតកូនរបស់ពលករបរទេស​។ ជាពិសេស​របាំងភាសា និង​ការ​រើស​អើង។

ប្រភព TBS

Chee

មើលបន្ថែម: